Pomoc finansowa

Wzorem lat ubiegłych Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko – Dobrzyńskiej we Włocławku, proponuje zainteresowanym pszczelarzom przystąpienie do projektów w ramach mechanizmu „Wsparcia Rynku Produktów Pszczelich.” Oferty na 2013 r. można składać na realizację projektów dot. „Zakupu pszczół”, „Zakupu leków do zwalczania warrozy”, „Zakupu sprzętu pszczelarskiego”, „Zakupu lawet do przewozu uli”, „Szkolenie”.

Uprzejmie prosimy Prezesów wszystkich kół o przekazanie poniższych informacji pszczelarzom i zebranie od nich niezbędnych danych  do projektów na rok 2013 r.

Wszystkie potrzebne informacje bardzo prosimy przesłać na adres naszego biura – najpóźniej do  8 PAŹDZIERNIKA 2012 r.

    W załączeniu przesyłamy wzory druków do projektów zakupu leków warrozobójczych i zakupu pszczół, z prośbą o bardzo dokładne i czytelne ich wypełnienie oraz podsumowanie, a także druk o stanie członków i rodzin pszczelich na dzień 30 WRZEŚNIA 2012 r., który także należy wypełnić i przesłać wraz z pozostałymi dokumentami.

Ponadto dołączamy wykazy pasiek hodowlanych oferujących sprzedaż matek pszczelich oraz wykaz pasiek oferujących odkłady wraz z ich przewidywanymi cenami na rok 2013 oraz przewidywane ceny leków na przyszły rok, a także  ważniejsze wymogi ARR dot. projektów.

1. Zakup pszczół: Umowa nr ZB-pp/218/512/2012/13

Refundacji podlegają koszty poniesione na zakup matek pszczelich nieunasiennionych, unasiennionych naturalnie bądź sztucznie ze sprawdzonym czerwieniem zakupionych w pasiekach realizujących programy hodowlane dla linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi i rejestry, będących pod oceną prowadzoną przez podmiot upoważniony przez ministra właściwego ds. rolnictwa.

Pakietów i odkładów pszczelich wykonanych wyłącznie w następujących pasiekach:

Lp. Nazwa / Osoba kontaktowa Adres
1 Edward Stefaniak Ul. I Armii Wojska Polskiego 29 87-890 Brześć Kuj.
2 Pasieka zawodowa Z. T. Wudarczyk Sokołowo Wieś 21 87-853 Kruszyn
3 MCHiRZ Spółka zoo w Łowiczu pasieka zarodowa Kocierzowy 97-545 Gomunice
4 Kujawskie Centrum Pszczelarskie M. Podlewski Urszulewo 29 c 87-811 Fabianki
5 Pasieka reprodukcyjna H. Jezierski ul. Rajska 5/53 87-800 Włocławek
6 Jan Wojciechowski ul. Bluszczowa 29 87-800 Włocławek
7 Sebastian Szylar Humin 10 87-853 Kruszyn
8 Józef Krzeszewski Płonczynek 14 87-603 Wielgie
9 Gospodarstwo pszczelarskie S. Trzybiński Łęka 2 62-604 Kościelec
10 Grzegorz Przybyszewski ul. Dziewińska 16/24 m 60 87-800 Włocławek
11 Gospodarstwo pszczelarskie J. Walas ul. Łąkowa 9 05-805 Otrębusy
12 Roman i Marek Samulski Nawra 58 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

na potrzeby gospodarstw pasiecznych, posiadających weterynaryjny numer identyfikacyjny lub wpisanych do rejestru powiatowego lekarza weterynarii. ARR dokona wyliczenia i wypłaty refundacji kosztów poniesionych przez podmiot uprawniony na realizację projektu w wysokości 70% kosztów netto do wysokości kwoty umownej.

Pszczelarz w nowym sezonie nie może otrzymać więcej matek, odkładów pszczelich łącznie, niż 50% liczby posiadanych przez niego rodzin pszczelich.

2. Zakup leków do zwalczania warrozy: Umowa nr ZB-pp/293/210/2012/13

Refundowane są koszty poniesione na zakup leków dla pasiek posiadających weterynaryjny numer identyfikacyjny lub wpisanych do rejestru powiatowego lekarza weterynarii, które złożą do powiatowego lekarza weterynarii zawiadomienie o podejrzeniu wystąpienia warrozy /Załącznik Nr 3/. Odbiorcy leków zobowiązani są do posiadania książki leczenia zwierząt aktualnej na dany rok z wpisem lekarza weterynarii poświadczający rodzaj i ilość zakupionego leku. ARR dokona wyliczenia i wypłaty refundacji kosztów poniesionych przez podmiot   uprawniony na realizację projektu w  wysokości 100 %  poniesionych kosztów NETTO, do wysokości umownej.

3. Szkolenia: Umowa nr ZB-pp/008/109/2012/13

Realizujemy  szkolenie w oparciu o środki pochodzące z budżetu państwa i Komisji Europejskiej w 21 do 24 marzec 2013 w ODR Zarzeczewo i 18-19 maj 2013 /zajęcia praktyczne/ w pasiece u kol Marka Podlewskiego w Tulibowie. Refundacji podlegają koszty poniesione na przeprowadzenie szkolenia – zajęcia teoretyczne i zajęcia  praktyczne. Grupa szkoleniowa obejmuje 40 osób na zajęciach teoretycznych oraz 40 osób na zajęciach praktycznych. ARR dokona wypłaty refundacji kosztów poniesionych przez podmiot   uprawniony na realizację projektu w  wysokości 100 %  poniesionych kosztów NETTO.

4. Zakup sprzętu pszczelarskiego: Umowa nr ZB-pp/137/709/2012/13

Z zakupu sprzętu może korzystać pszczelarz, który posiada co najmniej  20 rodzin pszczelich.

Pszczelarz, który jest samoistnym lub zależnym posiadaczem gospodarstwa, którego wielkość ekonomiczna stanowi równowartość lub więcej niż 4 ESU (Europejska Jednostka Wielkości Ekonomicznej),  nie może korzystać ze wsparcia na zakup sprzętu pszczelarskiego.

Przez gospodarstwo rozumie się gospodarstwo rolne w rozumieniu  Kodeksu Cywilnego, o powierzchni użytków rolnych co najmniej  1ha lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników. Równowartość 4 ESU w przeliczeniu na PLN. Arkusz kalkulacyjny niezbędny do obliczenia wielkości ekonomicznej gospodarstwa znajduje się na stronie internetowej ARR.

Refundacji podlegać będą wyłącznie koszty poniesione na zakup fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu pszczelarskiego, tj;  miodarek,  odstojników, stołów do odsklepiania plastrów,  suszarek do suszenia obnóży pyłkowych,  topiarek do wosku, urządzeń do kremowania miodu.

ARR dokona wyliczenia i wypłaty refundacji kosztów poniesionych przez podmiot uprawniony w wysokości nie więcej niż 60% poniesionych kosztów netto, do wysokości kwoty umownej.  Maksymalna wysokość pomocy przekazanej jednemu pszczelarzowi w ramach tego działania, w okresie jednego sezonu nie przekroczy 50 zł w przeliczeniu na jedną rodzinę pszczelą i nie będzie wyższa niż 8000 zł.

5. Zakup przyczep (lawet) do przewozu uli: Umowa nr ZB-pp/055/307/2012/13

Z zakupu lawety może skorzystać pszczelarz, który posiada co najmniej 50 rodzin pszczelich. Pszczelarz, który jest samoistnym lub zależnym posiadaczem gospodarstwa, którego wielkość ekonomiczna stanowi równowartość lub więcej niż 4 ESU (Europejska Jednostka Wielkości Ekonomicznej), nie może korzystać ze wsparcia na zakup lawet. Pszczelarze dokonają zakupu lawet do przewozu uli za własne środki. Refundacji podlegają koszty poniesione na zakup lawet do przewozu uli. Refundacją nie są objęte koszty poniesione na tworzenie prototypów przyczep, zakup przyczep rolniczych, samochodów z nadbudowana przyczepą, koszty homologacji, rejestracji, ubezpieczenia oraz koszty transportu. RZPKZ-D podpisze z pszczelarzem umowę na zakup przyczepy, w której zobowiąże go m.in. do: utrzymania lawet w należytym stanie technicznym przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym je zakupił, zarejestrowania zakupionych lawet zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa o z dnia 20 czerwca1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dz.U.05.108.908 z późn.zm.), zawarcia umowy ubezpieczenia przyczepy obejmującej swoim zakresem szkody polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu pojazdu lub jego utracie w wyniku kradzieży (tzw. ubezpieczenie autocasco – AC), posiadania pełnej dokumentacji źródłowej poniesionych kosztów przez okres 5 lat, a w szczególności faktur oraz dokumentów potwierdzających dokonanie płatności, ponoszenia odpowiedzialności materialnej wobec RZPKZ-D we Włocławku w przypadku nie przestrzegania zobowiązań umownych, poddania się wszelkim kontrolom dotyczącym realizacji projektu przeprowadzanym przez ARR jak również organy Komisji Europejskiej.

ARR dokona wyliczenia i wypłaty refundacji kosztów poniesionych w wysokości nie więcej niż 60% kosztów netto, do wysokości kwoty umownej.
Maksymalna wysokość pomocy przekazanej jednemu pszczelarzowi w ramach tego działania, w okresie jednego sezonu nie będzie wyższa niż 8000