PROGRAM OCHRONA PSZCZÓŁ

Regionalny Związek Pszczelarzy Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej we Włocławku złożył wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o udział w programie „ Ochrona bioróżnorodności poprzez zwiększenie populacji pszczoły miodnej na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Beneficjęt .

Natomiast Beneficjentami końcowymi programu są osoby fizyczne / pszczelarze i kandydaci na pszczelarzy / zamieszkali na terenie naszego województwa. Łączny koszt zakupu pszczół i uli przekazanych jednemu beneficjentowi nie może być większy niż 3000 zł. , a koszt jednego ula z rodziną 600 zł. Beneficjent końcowy może maksymalnie otrzymać do 5 rodzin pszczelich. W projekcie mogą uczestniczyć osoby posiadające 9 i mniej rodzin pszczelich. Otrzymane rodziny razem z własnymi nie mogą przekroczyć 10 szt. Jednym z kryteriów naboru Beneficjentów końcowych posiadających rodziny pszczele będzie brany po uwagę stan rodzin pszczelich podanych do Załącznika Nr 8 wykonywanego przez Beneficjenta na dzień 30 wrzesień ubiegłego roku .

Przeprowadzenie wyboru Beneficjentów końcowych na podstawie obiektywnych kryteriów dokona Zarząd Związku ze zwróceniem szczególnej uwagi na zapewnienie przez nich w możliwie maksymalnym stopniu właściwej opieki nad pszczołami i ich dobrostanem przez okres dwóch lat potwierdzony kontrolami.

RZPKiZD we Włocławku 90 % otrzymanych środków przeznaczy dla kandydatów z terenu działania naszych kół pszczelarzy , a 10 % dla pozostałych kandydatów. W pierwszej kolejności pomoc otrzymają członkowie naszej organizacji. Kandydaci przed otrzymaniem pszczół muszą odbyć 16 godzinne szkolenie w zakresie chowu i hodowli pszczół zakończone egzaminem / na koszt związku. /

Termin naboru wniosków oraz informacje organizacyjne zostaną podane na stronie związku po podpisaniu umowy z WFOŚiGW w Toruniu.