Statut

 

 

S T A T U T

 

Regionalnego Związku Pszczelarzy

 

Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej

we Włocławku

 

 

02.12.2017 r.

 

 

  

 

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne:

§1

 1. Organizacja nosi nazwę „Regionalny Związek Pszczelarzy Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej we Włocławku” w dalszym ciągu niniejszego statutu zwany ,,Związkiem” i jest dobrowolną niezależną i samorządną społeczno-zawodową organizacją pszczelarzy działającą na podstawie ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. Nr 32, poz.217 wraz z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie niniejszego statutu.
 2. Związek jest przedstawicielem Kół Pszczelarzy i członków Kół Pszczelarzy.
 3. Związek w swej działalności statutowej jest niezależny od organów administracji państwowej, organów samorządowych, partii politycznych oraz organizacji gospodarczych.
 4. Związek może używać skrótu : Z.P.K.i Z.D

§2

 1. Związek posiada osobowość prawną.
 2. Siedzibą Związku jest miasto Włocławek.
 3. Terenem działania Związku jest obszar województwa kujawsko-pomorskiego i województw ościennych Rzeczpospolitej Polskiej
 4. Związek używa : pieczęci okrągłej z nadrukiem matki pszczelej w środku i napisem
  w otoczce Regionalny Związek Pszczelarzy Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej we Włocławku.
 5. Związek używa pieczątki podłużnej z napisem : Regionalny Związek Pszczelarzy Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej we Włocławku.
 6. Związek jest członkiem Polskiego Związku Pszczelarskiego. ,,PZP”
 7. Związek może zrezygnować z członkostwa w P Z P – uchwałą Walnego Zjazdu Delegatów.
 8. W przypadku rezygnacji z członkostwa w PZP wszystkie zapisy w statucie dotyczące PZP tracą ważność.
 9. Związek może być członkiem innych organizacji rolniczych i społecznych.
 10. Logo Związku stanowi rysunek trzech pszczelich komórek stanowiących jego podstawę i dwóch komórek pszczelich umieszczonych symetrycznie nad nim oraz rysunek pszczoły umieszczony po środku.
 11. Związek może tworzyć struktury związkowe z innymi Związkami Pszczelarzy.

 §3

 1. Oznakami zewnętrznymi Związku są :
 • logo Związku,
 • sztandar Związku.

 

§ 4

 1. Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków,
 2. Za pracę społeczną dla dobra Związku, członkowie mogą być wyróżnieni odznaczeniami państwowymi, resortowymi i związkowymi jak również dyplomami, listami pochwalnymi i nagrodami rzeczowymi lub pieniężnymi.

 

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania związku:

§5

 1. Celem związku jest dążenie do ochrony ekonomicznych i społecznych interesów środowisk pszczelarzy.
 2. Zadaniami Związku są w szczególności:
 3. integrowanie środowisk pszczelarzy i upowszechnianie wiedzy zawodowej w zakresie pszczelarstwa,
 4. rozwój pszczelarstwa jako integralnej części rolnictwa i ochrony środowiska naturalnego,
 5. oddziaływanie na kształtowanie etyki zawodowej i podnoszenie rangi pszczelarstwa,
 6. popularyzowanie roli i znaczenia pszczół
 7. rozwijanie hodowli pszczół do stopnia uzyskania racjonalnego zapylenia roślin na terenie zasięgu działania Związku.
 8. Cele i zadania związku wymienione w punkcie 1 i 2 realizowane są poprzez:
 9. koordynowanie pracy terenowych Kół Pszczelarzy i reprezentowanie ich przed organizacjami władz administracyjnych, samorządowych oraz innych,
 10. organizowanie szkoleń, pokazów w zakresie gospodarki pasiecznej,
 11. reprezentowanie interesów pszczelarstwa wobec organów administracji państwowych, samorządowych oraz właściwych branżowych spółdzielni i instytucji,
 12. czuwanie nad przestrzeganiem etyki zawodowej przez pszczelarzy,
 13. monitorowanie w miarę możliwości o stanie pszczelarstwa Związku i informowanie odnośnych władz w przypadku stwierdzenia zagrożeń ekonomicznych, epizootycznych i innych,
 14. nawiązywanie kontaktów z pszczelarzami i gospodarstwami pasiecznymi o wysokim
  i nowoczesnym standardzie gospodarowania w kraju i zagranicą,
 15. organizowanie spotkań świata medycznego ze społeczeństwem w celu zapoznania społeczeństwa z walorami leczniczymi produktów pszczelich,
 16. pozyskiwanie środków pochodzących z Unii Europejskiej na rozwój pszczelarstwa
 17. współdziałanie ze służbą weterynaryjną w zakresie profilaktyki, wykrywanie i zwalczanie chorób pszczół,
 18. współdziałanie z organizacjami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska naturalnego,
 19. współdziałanie z jednostkami gospodarki rolnej i leśnej w zakresie racjonalnego wykorzystania bazy pożytkowej dla pszczół,
 20. promowanie ważnej roli usługowej pszczół dla gospodarki rolnej i produktów pszczelich dla zdrowia człowieka,
 21. prowadzenie zbiorowych ubezpieczeń pasiek od „OC”

§6

 1. Związek może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie zgodnym z klasyfikacją działalności.
 2. Nadwyżka uzyskana z działalności przeznaczona jest w całości na cele i zadania określone w § 5 ust. 1 i 2.
 3. Walny Zjazd Delegatów decyduje o sposobie pokrycia ewentualnych strat na działalności gospodarczej Związku .
 4. Działalność gospodarcza prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§7

 1. Przedmiotem działalności Związku zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

01.49.Z – chów i hodowla pozostałych zwierząt,

01.61.Z – działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną,

10.89.Z – produkcja pozostałych artykułów spożywczych gdzie indziej nie sklasyfikowanych,

16.29.Z – produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy,

materiałów używanych do wyplatania,

22.29.Z – produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,

46.36.Z – sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich,

46.38.Z – sprzedaż hurtowa pozostałej żywności wyłączając skorupiaki, ryby i mięczaki,

46.69.Z – sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

47.19.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,

47.99. Z – pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,

74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej

niesklasyfikowana

82.11.Z – Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

85.59.B  – Pozostałe poza szkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane.

94.99.Z– Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

§8

 1. Do wykonania celów i zadań statutowych Zarząd Związku może zorganizować biuro Związku.
 2. Biuro Związku zabezpiecza działalność Zarządu Związku pod względem organizacyjno-technicznym, a także w niezbędnym zakresie działalności kół terenowych zrzeszonych w Związku.
 3. Etat, zatrudnienie pracowników i ich zakresy obowiązków ustala Prezes Zarządu
  do zatwierdzenia przekłada Zarządowi.
 4. Biuro Związku pracuje w oparciu o ustalony przez Zarząd regulamin.
 5. Biuro Związku realizuje statutową działalność gospodarczą Związku oraz prowadzi niezbędną dokumentację.
 6. Na czele biura stoi Kierownik biura – sprzedawca , który podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu.
 7. Stanowisko Kierownika biura – sprzedawcy w miarę potrzeby mogą być osobnymi

ROZDZIAŁ III

Członkowie Związku:

§9

 1. Członkowie Związku mogą być:
 2. zwyczajni,
 3. honorowi,

§10

 1. Członkiem zwyczajnym Związku może być pełnoletnia osoba fizyczna, zajmująca się hodowlą pszczół lub naukowo-badawczą dziedziną pszczelarstwa, która została przyjęta

na członka Koła Pszczelarzy wchodzącego w skład Związku i podpisała deklarację

członkowską oraz opłaciła składkę członkowską.

 1. O przyjęciu na członka zwyczajnego decyduje Zarząd Koła Pszczelarzy po rozpatrzeniu pisemnej deklaracji zainteresowanej osoby w terminie do 30 dni.
 2. W przypadku odmowy przyjęcia, kandydatowi przysługuje prawo odwołania się
  do Walnego Zebrania Koła Pszczelarzy, którego uchwała jest ostateczna.
 3. Członkiem Koła Pszczelarzy a tym samym Związku nie może być osoba należąca
  do innych pszczelarskich organizacji związkowych, albo zajmująca się importem produktów pszczelich lub handlująca importowanymi produktami pszczelimi.

§11

Utrata członkostwa zwyczajnego następuje w przypadkach:

 1. Poprzez złożenie pisemnej rezygnacji z członkostwa do Zarządu Koła.
 2. Wykreślenie z listy członków przez Zarząd Koła Pszczelarzy na skutek nieuregulowania składek członkowskich przez okres jednego roku.
 3. Wykluczenie z członkostwa Koła za naruszenie zasad statutu Związku na mocy uchwały Zarządu Koła lub Zarządu Związku.
 4. Uzyskanie statusu członka seniora lub śmierci.

 §12

Obowiązki Członka zwyczajnego związku:

 1. Stosować się do postanowień statutu, uchwał Zjazdu Delegatów oraz uchwał i zarządzeń Zarządu Związku.
 2. Brać czynny udział w działalności związkowej i jego ogniwach terenowych oraz dążyć
  do realizowania ich zadań.
 3. Terminowo uiszczać świadczenia ustalone przez PZP i Zjazd Delegatów Związku.
 4. Przestrzegać higieny pasiecznej i zwalczać choroby pszczół i czerwiu.
 5. Zachowywać etykę pszczelarską, a w szczególności:
 6. utrzymywać wysoki standard produktów pszczelich,
 7. dbać o dobre imię pszczelarstwa, Związku pszczelarzy oraz jego członków,
 8. nie czynić szkód pszczelarzom i ich pasiekom, a w kontaktach międzyludzkich postępować godnie i uczciwie,
 9. dbać o środowisko przyrodnicze – propagować zachowania proekologiczne,
 10. służyć innym pszczelarzom pomocą, radą i życzliwością,
 11. systematycznie podnosić swoją wiedzę i umiejętności,
 12. brać czynny udział w organizowanych przez Koło lub Zarząd Związku zebraniach
  i szkoleniach.

§13

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. Uczestniczyć w zebraniach Koła pszczelarzy z głosem decydującym, wybierać i być wybieranym do władz Związku.
 2. Korzystać ze świadczeń i pomocy Związku.
 3. Być wyróżnianym zgodnie z postanowieniami statutu § 4 2.
 4. Wpływać na realizację celów i zadań jak również kształtowanie pozytywnych metod działania Związku.
 5. Oceniać działalność Związku i osób pełniących funkcje z wyboru.
 6. Wypowiadać się na zebraniach, zgłaszać wnioski, zapytania oraz żądać odpowiedzi
  i informacji o załatwieniu spraw.
 7. W uzasadnionych przypadkach wnosić zażalenia do Komicji Rewizyjnej na pracę Zarządu jak również i poszczególnych osób funkcyjnych.

 §14

 1. Członkowie honorowi dzielą się na:
 2. honorowych członków Polskiego Związku Pszczelarskiego,
 3. honorowych członków Z.P.K. i Z.D we Włocławku,
 4. honorowych członków Kół Pszczelarzy,
 5. Tytuły honorowe nadają:
 6. honorowego członka PZP nadaje Walny Zjazd PZP na wniosek Walnego Zjazdu

R.Z.P.K. i Z.D we Włocławku,

 1. honorowego członka lub prezesa Z.P.K. i Z.D we Włocławku nadaje Walny Zjazd Delegatów Związku na wniosek Walnego Zebrania Członków Koła Pszczelarzy lub Zarząd Związku,
 2. Honorowi członkowie zwolnieni są z płacenia składek organizacyjnych według następujących zasad :
 3. honorowy członek Koła opłaca składki w części należnej dla PZP i Z.P.K. i Z.D,
 4. honorowy członek Z.P.K. i Z.D   opłaca składki w części należnej dla PZP,
 5. honorowy członek PZP zwolniony jest z opłacania składki członkowskiej,
 6. Honorowy członek PZP, honorowy członek Z.P.K. i Z.D lub honorowy prezes

R.Z.P.K. i Z.D w działalności organizacyjnej związku uczestniczy z głosem doradczym.

§15

Członkowie seniorzy:

 1. Członkiem seniorem może zostać dotychczasowy członek zwyczajny Związku
  po ukończeniu 75 roku życia albo wcześniej jeżeli z przyczyn zdrowotnych ograniczył hodowlę pszczół i nie może aktywnie uczestniczyć w życiu organizacji związku.
 2. Członkostwo seniora nadaje Zarząd Koła Pszczelarzy.
 3. Członek senior korzysta ze szkoleń i doradztwa Związku lecz w działalności organizacyjnej uczestniczy z głosem doradczym.
 4. Członkowie seniorzy ewidencjonowani są poza listą członków zwyczajnych i zwolnieni są z płacenia składek członkowskich.

 

ROZDZIAŁ IV

Organy Związku

§16

 1. Organami Związku są:
 2. Walny Zjazd Delegatów Związku,
 3. Zarząd Związku,
 4. Komisja Rewizyjna Związku.
 5. Między organami Związku tj. Zarządem a Komisją Rewizyjną nie zachodzi stosunek podporządkowania.
 6. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Zarządów Kół Terenowych oraz Delegatów
  na Zjazd trwa cztery lata.
 7. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej w uzasadnionych przypadkach może być przedłużona o czas niezbędny do realizacji podjętych zadań przez te organa , nie dłużej jednak niż 6 miesięcy.
 8. Osoby powołane drogą wyboru do władz Związku pełnią funkcje statutowe, z uwagi na poniesione koszty związane z pracą na rzecz Związku należy im się ekwiwalent, kwotę ustala  Walny Zjazd Delegatów Związku
 9. Organy Związku działają kolegialnie i są odpowiedzialne za realizację celów i zadań Związku zgodnie ze swoimi kompetencjami.
 10. Do władz Związku nie mogą być wybierani członkowie innych organizacji pszczelarskich jak : spółki, grupy producenckie, pszczelarze należący do organizacji pszczelarzy zawodowych itp.
 11. Funkcje członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku nie może pełnić:
 12. równocześnie z funkcją kierowniczą w organie administracji państwowej lub samorządowej,
 13. w przypadku prowadzenia działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Związku,
 14. członkowie Komisji Rewizyjnej Związku nie mogą być członkami organów
  w utworzonych przez Związek podmiotach prowadzących działalność gospodarczą.
 15. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Związku wygasa przed upływem kadencji w przypadku :
 16. śmierci,
 17. rezygnacji,
 18. odwołania,
 19. utraty praw publicznych,
 20. ograniczenia zdolności do czynności prawnych,
 21. zmiany charakteru prowadzonej działalności jeżeli ma to wpływ na sprawowanie mandatu,
 22. utraty przez członka organu członkostwa w organizacji członkowskiej Związku,
 23. jednoczesnego pełnienia funkcji innych organizacji o konkurencyjnym zakresie działania w stosunku do Związku,
 24. Decyzje   w sprawie wygaśnięcia mandatu osoby wybranej przez Walny Zjazd Delegatów Związku z wyboru w przypadku określonym w   9 lit. g   podejmuje Zarząd Związku,
 25. W przypadku wygaśnięcia mandatu z przyczyn o których mowa w ust.9   a – h w celu uzupełnienia pełnego składu organu Związku Zarząd zwołuje Walny Zjazd Delegatów.

§17

 1. Walny Zjazd Związku zwany dalej „Walnym Zjazdem” jest najwyższym organem stanowiącym – Związku do kompetencji którego należy:
 2. uchwalanie statutu Związku ,
 3. uchwalanie regulaminu Kół Pszczelarzy i pracy Komisji Rewizyjnej,
 4. uchwalanie zmian w statucie,
 5. uchwalanie zmian w regulaminie Komisji Rewizyjnej,
 6. przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej,
 7. rozpatrywanie wniosków złożonych przez delegatów,
 8. udzielanie Zarządowi absolutorium,
 9. uchwalanie programu pracy Zarządu Związku,
 10. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 11. wybór delegatów na Zjazd PZP,
 12. uchwalanie wysokości i terminów płatności:
 • składek członkowskich i innych opłat na rzecz Związku
 1. uchwalanie ordynacji wyborczej,
 2. określenie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach dotyczących nabywania i utraty członkostwa w Związku,
 3. Delegatami na Walny Zjazd z prawem głosu są delegaci wybrani na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych Kół Pszczelarzy w ilości jeden delegat na każde 20 członków Koła i każdą następną rozpoczętą 20
 4. W obradach Walnego Zjazdu mogą uczestniczyć jedynie z prawem uczestnictwa w dyskusji członkowie honorowi, Prezesi Kół Pszczelarzy o ile nie są delegatami oraz zaproszone osoby.
 5. Zjazd Delegatów otwiera Prezes Zarządu lub jego zastępca – Wiceprezes i przeprowadza głosowanie wyboru Prezydium Zjazdu w postaci Przewodniczącego Zjazdu oraz 2 członków w tym sekretarza.
 6. Przewodniczącego Zjazdu oraz 2 członków wybiera Zjazd z pośród delegatów w głosowaniu jawnym.
 7. Do przeprowadzenia wyborów powołuje się w głosowaniu jawnym komisję mandatowo-skrutacyjną w ilości 3 członków  do zadań, której należy w szczególności :
 1. a. stwierdzenie czy w zebraniu uczestniczy wymagana Statutem Związku ilość uprawnionych do głosowania,
 1. sporządzenie kart do głosowania,
 2. wydawanie kart do głosowania,
 3. zebranie głosów,
 4. ustalenie i podanie wyników głosowania,
 5. sporządzenie protokołu głosowania.

 

 1. Członkowie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej nie mogą kandydować do organów

Związku. Jeżeli zostali zgłoszeni  jako kandydaci i wyrazili zgodę, przestają pełnić

swoje funkcje, a na zwolnione miejsce dokonuje się ponownego wyboru.

 

 1. Obrady Zjazdu są protokołowane, a kopia protokołu  musi być przesłana w ciągu miesiąca do
 2. Uchwały Zjazdu Delegatów zapadają zwykłą większością głosów przy obecności
  co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w głosowaniu jawnym
 3. W przypadku braku połowy delegatów obrady delegatów powinny się odbyć w drugim terminie w tym samym dniu o pół godziny później niż przewidziany termin, bez względu na ilość obecnych delegatów.
 4. Głosowanie wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa się tajnie, a na żądanie większości delegatów głosowanie przeprowadza się jawnie.
 5. W sprawach wykluczenia ze Związku obowiązuje głosowanie tajne.
 6. Do zawiadomienia o zjeździe w miarę potrzeb załącza się projekty :
 • porządku obrad i regulaminu obrad,
 • sprawozdanie finansowe za miniony rok,
 • planu finansowego na kolejny rok działalności.
 • statutu lub zmian do statutu
 1. Władze wybierane są spośród nieograniczonej liczby kandydatów podawanych na listę.

§18

 1. Walny Zjazd Delegatów zwołuje Zarząd Związku z własnej inicjatywy w zależności od potrzeb, obowiązkowo z dniem upływu kadencji a o jego czasie, miejscu i porządku obrad zawiadamia delegatów nie później niż 14 dni przed wyznaczoną datą  lub:
 2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 3. na podstawie pisemnego żądania złożonego przez co najmniej połowę delegatów
  na Zjazd,
 4. na żądanie Polskiego Związku Pszczelarskiego,
 5. na żądanie władzy rejestracyjnej w formie postanowienia.
 6. zaistnienia przyczyn o których mowa w 16 ust..9 lit. a – h
 7. Zjazd o którym mowa w 18 ust.1lit. a-d jest Zjazdem Nadzwyczajnym
 8. Uchwała Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Zjazdu winna zawierać:
 • podstawę prawną,
 • określić rodzaj zjazdu,
 • miejsce i czas obrad,
 • projekt obrad.
 1. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów musi być zwołany w ciągu 30 dni od dnia doręczenia Zarządowi żądania.
 2. W przypadku niezwołania  Zjazdu przez Zarząd Związku w statutowym terminie obowiązek ten przechodzi na Komisję Rewizyjną.

 

RODZIAŁ V

Struktura organizacyjna Związku:

§19

 1. Ogniwami terenowymi Związku są Koła Pszczelarzy.
 2. Ogniwa terenowe – Koła Pszczelarzy używają pieczęci podłużnych z napisem :
  „ Regionalny Związek Pszczelarzy Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej  we Włocławku  Koło

Pszczelarzy w ……………………………..”

(nazwa miejscowości)

§20

 1. Organami Koła Pszczelarzy są:
 2. Walne Zebranie Koła,
 3. Zarząd Koła składający się z 5 członków w tym prezesa, v-ce prezesa ,sekretarza ,oraz skarbnika,
 4. Komisja Rewizyjna Koła
 5. Koło Pszczelarzy może być zorganizowane przy początkowej ilości co najmniej
  10 członków.

§21

 1. Komisja Rewizyjna Koła jest organem kontrolnym Koła podległym wyłącznie Walnemu Zebraniu Koła.
 2. Komisja Rewizyjna Koła w swej działalności może zasięgać opinii Komisji Rewizyjnej Związku.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 4. kontrola merytorycznej i finansowej działalności Zarządu Koła,
 5. dokonywanie w okresie rocznym ocen gospodarki finansowej i Zarządu Koła oraz przedstawienie wniosków i uwag z oceny na Walnym Zebraniu Koła,
 6. wybór przewodniczącego w trakcie kadencji w przypadku wygaśnięcia jego mandatu,
 7. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków w tym : przewodniczącego, sekretarza,członka,
 8. Konstytuowanie się  komisji odbywa się na pierwszym posiedzeniu w dniu wyboru,
 9. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wyznaczony przez niego członek ma prawo uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu Koła,
 10. Komisja Rewizyjna zbiera się przynajmniej raz do roku.

§22

 1. Zarząd Związku jest organem stanowiącym i wykonawczym Związku, do którego kompetencji należy:
 2. realizowanie uchwał Walnego Zjazdu Związku,
 3. zwoływanie Walnego Zjazdu i posiedzeń Zarządu,
 4. uchwalanie planów przychodów i terminarzy wydatków,
 5. współpraca z Komisją Rewizyjną Związku i Kołami Pszczelarzy,
 6. powoływanie komisji problemowych,
 7. organizacja biura Związku,
 8. uchwalenie regulaminu Związku określenie również uprawnień i obowiązków jego członków,
 9. uchwalenie instrukcji i wytycznych dla Kół Pszczelarzy,
 10. sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością Kół Pszczelarzy,
 11. uzupełnienie składu członków Zarządu zgodnie z obowiązującym statutem,
 12. kierowanie działalnością Związku zgodnie ze statutem i uchwałami Zjazdu Delegatów, wytycznymi Polskiego Związku Pszczelarskiego i zarządzeniami władz administracyjno-państwowych i samorządowych ,
 13. rozpatrywanie odwołań członków Związku oraz uchylanie w drodze nadzoru uchwał Walnych Zebrań Kół Pszczelarzy niezgodnych z postanowieniami statutu
  lub obowiązującymi przepisami prawa,
 14. przyznawanie na wniosek wyróżnień i odznaczeń o których mowa w 4 ust.2,
 15. wszelkiego rodzaju umowy i zobowiązania w imieniu Związku podpisuje Prezes lub jego zastępca a w sprawach finansowych dodatkowo skarbnik,
 16. tworzenie nowo powstających Kół Pszczelarzy,
 17. zawieszenia Zarządu Koła Pszczelarzy w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów statutu, uchwał Zjazdu Delegatów, nie wywiązywania się z obowiązków statutowych jak również naruszenia dyscypliny organizacyjnej.
 18. Zarząd Związku składa się z 5 członków .
 19. Zarząd Związku wybiera ze swego składu:prezesa zarządu,wiceprezesa,

  sekretarza,

 20. Zarząd Związku konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu Zarządu najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia Walnego Zjazdu.
 21. W razie ustąpienia, zawieszenia w wykonywaniu czynności lub śmierci jednego z członków Zarządu, przeprowadza się wybory uzupełniające w terminie do 60 dni.
 22. Członkowie ustępującego Zarządu mogą być wybierani ponownie.
 23. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenie Zarządu Związku z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Zarządu Związku lub Komisji Rewizyjnej Związku.
 24. Zarząd Związku może podejmować uchwały i decyzję w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogółu członków tego organu a w razie równości głosów rozstrzygającym głosem jest głos prezesa.
 25. Zarząd Związku działa kolegialnie w oparciu o statut Związku. W sprawach pilnych Prezes zarządu może działać jednoosobowo, ale na najbliższym zebraniu Zarządu składa informacje z dokonanych czynności.
 26. Posiedzenie Zarządu związku zwołuje się nie rzadziej niż cztery razy w roku,
  a posiedzenia te są protokołowane.

§23

 1. Komisja Rewizyjna Związku jest organem kontrolnym Związku podległym wyłącznie Walnemu Zjazdowi. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej związku należy
  w szczególności:
 2. kontrola merytorycznej, finansowej, gospodarczej i majątkowej działalności Związku jego organów, komisji problemowych oraz jednostek organizacyjnych Związku,
 3. dokonywanie w okresie rocznym, oceny Zarządu Związku z jego działalności,
 4. kontrola przestrzegania postanowień statutowych Związku,
 5. opiniowanie projektów planów preliminarza budżetowego oraz sprawozdań
  z ich realizacji,
 6. wybór przewodniczącego w trakcie kadencji w przypadku wygaśnięcia jego mandatu,
 7. współdziałanie z komisjami rewizyjnymi Kół Pszczelarzy w zakresie ich obowiązków statutowych,
 8. g) składanie Zjazdowi Delegatów sprawozdań i stawianie wniosków odnośnie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 9. żądanie zwołania zebrania Zarządu względnie Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów,
 10. Komisja Rewizyjna Związku składa się z 3 do 5 członków,
 11. Komisja Rewizyjna wybiera z pośród siebie przewodniczącego,
 12. Zebranie Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący komisji w celu przeprowadzenia kontroli gospodarczej i rzeczowej działalności Związku co najmniej raz w roku,
 13. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku lub inny upoważniony jej członek ma prawo uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu Związku z głosem doradczym,
 14. Zarząd zobowiązany jest powiadomić przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o terminie posiedzenia Zarządu,
 15. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów,
 16. Ustępujący członkowie Komisji Rewizyjnej Związku mogą być wybierani ponownie,
 17. Komisja Rewizyjna w wykonywaniu swych czynności może korzystać z pomocy biegłych i rzeczoznawców, a także ma prawo żądać od Zarządu Związku wyjaśnień dotyczących działalności Związku,
 18. Komisja Rewizyjna działa kolegialnie, może jednak zlecić wykonanie określonych czynności kontrolnych poszczególnym członkom Komisji Rewizyjnej, a w wyjątkowych wypadkach na wniosek Komisji Rewizyjnej Zarząd Związku może zlecić wykonanie określonych czynności biegłym,
 19. Komisję Rewizyjną Związku reprezentuje jej przewodniczący lub inny wyznaczony członek tego organu..
 20. Powyższe prawa i obowiązki Komisji Rewizyjnej zawarte w 1 (lit. a-h) i od ust. 2 do 11   są zarazem Regulaminem Pracy Komisji Rewizyjnej.

§24

 1. Do reprezentowania Związku upoważnieni są:
 • prezes Związku,
 • wiceprezes i sekretarz działający łącznie,
 • inna osoba w granicach określonych upoważnieniem udzielonym przez prezesa.
 1. Do podpisywania zobowiązań finansowych w imieniu Zarządu Związku upoważnieni są Prezes lub Wiceprezes, a drugi podpis składa Skarbnik.

 

ROZDZIAŁ VI

Majątek Związku:

§25

 1. Majątek Związku mogą stanowić nieruchomości, ruchomości, akcje, udziały, środki pieniężne i papiery wartościowe,
 2. Dochody Związku mogą pochodzić :
 • ze składek członkowskich,
 • wpłaty za usługi Związku na rzecz członków Związku w formie dobrowolnej składki
  na rzecz rozwoju pszczelarstwa,
 • z darowizn, zapisów, dotacji, subwencji i spadków,
 • z działalności gospodarczej.
 • opłaty wynikające z umów
 • z innych wpływów.
 1. Przyjęcie darowizny, zapisu, dotacji, subwencji czy spadku nie może być uzależnione
  od spełnienia warunków sprzecznych z celem i zadaniami Związku,
 • składki członkowskie wpłacane na rzecz Związku nie podlegają zwrotowi,
 • dochody z działalności gospodarczej Związku przeznaczone są na działalność statutową Związku,
 • związek lokuje środki pieniężne na koncie bankowym,
 • operacje finansowe Związku ewidencjonowane są w księgowości według obowiązujących przepisów.

RODZIAŁ VII

Uchwalenie i zmiana statutu.

§26

 1. Statut może być uchwalony lub zmieniony uchwałą Walnego Zjazdu podjętą większością 2/3 głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy delegatów,
  a w przypadku braku połowy delegatów uchwalenie lub zmiana statutu mogą być dokonane na Walnym Zjeździe odbytym w drugim terminie.
 2. Uchwały Walnego Zjazdu zwołanego w drugim terminie w przedmiocie zmiany statutu zapadają w głosowaniu jawnym większością 2/3 głosów bez względu na ilość delegatów uczestniczących w Walnym Zjeździe.

RODZIAŁ VIII

Rozwiązanie i likwidacja Związku

§27

 1. Rozwiązanie Związku może nastąpić na specjalnie w tym celu zwołanym nadzwyczajnym Walnym Zjeździe na podstawie uchwały podjętej większością 3/4 głosów oddanych
  w obecności co najmniej 2/3 delegatów uprawnionych do głosowania.
 2. W razie podjęcia uchwały w przedmiocie rozwiązania Związku następuje jego likwidacja przez Komisję Likwidacyjną wybraną przez Zjazd, który podjął uchwałę o jego rozwiązaniu.
 3. O przeznaczeniu majątku pozostałego po likwidacji Związku decyduje Zjazd Delegatów, który podjął uchwałę o likwidacji Związku.
 4. Z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych komisja, o której mowa w 2, sporządza sprawozdanie i składa je we właściwym sądzie wraz z wnioskiem
  o wykreślenie Związku z rejestru.

Rozdział IX

Postanowienia Końcowe

§28

 1. Z mocy ustawy statut niniejszy podlega rejestracji w Sądzie Rejestrowym
 2. Sprawy nieuregulowane niniejszym statutem rozstrzygają organy Związku według
  ich kompetencji.
 3. Statut niniejszy został uchwalony przez Walny Zjazd Związku w dniu 02.12.2017r.
 4. Z dniem zarejestrowania niniejszego statutu w Sądzie Rejestrowym traci moc dotychczas

obowiązujący statut uchwalony dnia 21 marca 2009 r.

 

sekretarz zjazdu                                                                        przewodniczący zjazdu